Icmultiservicios Online

ORICO Dual-Bay Cứng Đế Cắm Cho 2.5/3.5 Inch HDD SSD SATA Sang USB 3.0 HDD đế Cắm Với 12V3A Bộ Chuyển Đổi Nguồn Điện

ORICO Dual-Bay Cứng Đế Cắm Cho 2.5/3.5 Inch HDD SSD SATA Sang USB 3.0 HDD đế Cắm Với 12V3A Bộ Chuyển Đổi Nguồn Điện.

Sale price : $33.99
Category : Computer & Office