Icmultiservicios Online

1 CHIẾC MT1 MT2 MT3 MT4 B10 B12 B16 B18 B22 0.6-6/1-10/1-13/3-16/5 -20 Morse tapper vít Khoan Chuck ARBOR Tiện Mũi khoan CNC máy

1 CHIẾC MT1 MT2 MT3 MT4 B10 B12 B16 B18 B22 0.6-6/1-10/1-13/3-16/5 -20 Morse tapper vít Khoan Chuck ARBOR Tiện Mũi khoan CNC máy.

Sale price : $5.18
Category : công cụ